Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

V Walne Zebranie Stowarzyszenia DMSEK - 25 kwietnia 2008 r.

Dnia 25 kwietnia 2008 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach” odbyło się Piąte Walne Zebranie jego członków.
Pani Alicja Tardy otwarła zebranie oraz zaproponowała kandydatury na funkcję Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania. Po jednogłośnym zatwierdzeniu kandydatur Pan Lechosław Smereczański, Przewodniczący Zebrania, stwierdził jego ważność poprzez ustalenie kworum oraz przedstawił uczestnikom porządek obrad.
Następnie Pan Robert Pyka, Sekretarz Zarządu, przedstawił zebranym działalność Zarządu Stowarzyszenia w roku 2007. Po prezentacji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
Kolejnym punktem obrad było przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej przez Panią Alicję Tardy i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej. Skarbnik Stowarzyszenia, Pan Dariusz Kluczny, zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2007, które również poddano pod głosowanie i w drodze dwóch uchwał członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie oraz przeznaczyli zysk z roku 2007 na działalność statutową Stowarzyszenia.
Następnie, po przedłożeniu przez Panią Alicję Tardy wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu, w drodze uchwały absolutorium udzielono.
Kolejna część Walnego Zebrania dotyczyła założeń planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2008 i jego zatwierdzenia w drodze uchwały, jak również propozycji podniesienia wysokości składek członkowskich na lata 2008-2011.
W kolejnym punkcie obrad Pan Robert Pyka przedstawił w imieniu Zarządu planowane kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2008. Po wystąpieniu Sekretarza Stowarzyszenia głos zabrał Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Józef Kocurek, który w imieniu Prezydenta Miasta złożyl wszystkim zebranym serdeczne podziekowania za działalność Stowarzyszenia. Pan Kocurek wspomniał o nagrodzie Rady Europy dla miasta Katowice, do otrzymania której w dużym stopniu przyczyniła się aktywność Domu Miasta Saint-Etienne.
Następnie Przewodniczący zarządził przerwę, w czasie której zebrani mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku. Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do wyboru Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję - 2008-2011. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia w składzie:
Jacek Wódz-Prezes Zarządu
Christophe Saby- Wiceprezes Zarządu
Robert Pyka-Sekretarz
Dariusz Kluczny-Skarbnik.
Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji Rewizyjnej. Powołano następujący skład:
Alicja Tardy-Przewodnicząca
Mirosława Studzińska-Członek
Grażyna Janik-Członek
Na zakończenie zebrania głos zabrała Pani Katarzyna Daab-Borkowska, która w imieniu Prezydenta Miasta Katowice, Pana Piotra Uszoka podziękowała Zarządowi za dotychczasową pracę oraz zapewniła,że władze miasta nadal będą udzielać pomocy Stowarzyszeniu oraz dbać o dobre relacje z władzami miasta Saint-Etienne.
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zamknął Zebranie.