Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Konferencja - "Mobilność w Europie" - 5 marca 2008 r.

Hasło „Mobilność w Europie” jako szansa na karierę zawodową dla młodych ludzi, władających językiem francuskim, stanowiło główny temat konferencji, która odbyła się 5 marca w auli Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obrady dotyczące perspektyw pracy, staży i wolontariatu we francuskich uczelniach, przedsiębiorstwachi różnych stowarzyszeniach, zorganizowane zostały przez Urząd Miasta, Uniwersytet Śląski oraz DMSE.
 
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniami Wiceprezydenta Miasta Katowice, Pana Józefa Kocurka, Prorektora Uniwerstytetu Śląskiego, Profesora Wiesława Banysia oraz przedstawiciela Domu Miasta Saint – Etienne, Profesora Jacka Wodza, którzy powitali zgromadzonych i przedstawili swoje refleksje na temat możliwości, jakie daje podróżowanie po Europie połączone ze studiami lub pracą. Podczas trwania obrad przybył również Konsul Generalny Francji, Pan Pascal Vagogne, który także serdecznie przywitał słuchaczy oraz zachęcał do korzystania z różnych opcji mobilności akademickiej i zawodowej.

Konferencja „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnianie osób wchodzących na rynek pracy elementem rozwoju miasta” - 2 marca 2006 r.

Dnia 2 marca 2006 roku w auli rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnianie osób wchodzących na rynek pracy elementem rozwoju miasta”.
Z inicjatywą zorganizowania konferencji wystąpiło Stowarzyszenie Francja Polska dla Europy, a jej współorganizatorami na szczeblu lokalnym byli Urząd Miasta Katowice, Uniwersytet Śląski oraz Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Było to już kolejne z cyklu spotkań nt. „Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w strategii lizbońskiej. Głos społeczeństwa obywatelskiego”. Katowicka konferencja zakończyła się sporym sukcesem, o czym może świadczyć fakt, że zgromadziła prawie 200 uczestników.