Dlaczego warto inwestować w Polsce?
¤ strona główna     « wsteczDLACZEGO POLSKA ?

Polska jest krajem otwierającym ogromne możliwości gospodarcze i handlowe w poszerzonej Europie, z uwagi na rozmiar rynku krajowego, zasilanego przez 39-milionową populację oraz na jeden z najwyższych w UE współczynników wzrostu gospodarczego (średnio 4,5% od 10 lat, blisko 6% w roku 2004 i co najmniej 5% w roku 2005). Istotnie, od lat 90-tych, władze polskie prowadzą politykę ukierunkowaną na rozwój środowiska biznesowego w celu zwiększenia konkurencyjności kraju oraz przyciągnięcia inwestorów zagranicznych.
W konsekwencji, nowy program pomocy publicznej wspiera przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjne rozwiązania, rozwój przedsiębiorstw, zatrudnienie oraz inwestycje realizowane w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Program ten, którego całkowity budżet na okres 2005-2010 wynosi 15,6 M €, polega w szczególności na przyznaniu istotnych ulg fiskalnych, a także na wspomaganiu inwestycji przyczyniających się do tworzenia nowych oraz utrzymania juz istniejących miejsc pracy.
Co więcej, przedsiębiorstwa zagraniczne mogą otrzymać pomoc finansową w postaci funduszy strukturalnych, których kwota na lata 2004-2006 wynosi 12,6 M €.
Rynek polski, sklasyfikowany ostatnio na 5-tym miejscu światowego rankingu rynków najbardziej korzystnych dla rozwoju przemysłu wytwórczego oraz w pierwszej dziesiątce dla usług zewnętrznych, oferuje liczne korzyści przedsiębiorstwom, chcącym zainwestować w tym kraju:

 • duża atrakcyjność kraju w porównaniu innymi państwami: 45% PKB wszystkich nowych państw członkowskich UE (200 M € w roku 2003)
 • pierwszy beneficjent funduszy pomocowych UE spośród nowych państw członkowskich na lata 2004-2006 (12,5 Md€ z funduszy strukturalnych ; 3 Md€ z funduszy WPR) i prawdopodobnie pierwszy beneficjent funduszy europejskich na okres 2007-2013
 • stabilność polityczna i finansowa państwa oraz środowiska prawniczego i finansowego dzięki przyjęciu europejskiego dorobku prawnego
 • elastyczność i atrakcyjność norm i prawodawstwa socjalnego w wielu sektorach silnie skodyfikowanych we Francji
 • niski podatek dla przedsiębiorstw: 19%
 • strategiczne usytuowanie geograficzne pomiędzy Europa Zachodnią a Wschodnią wynikające z centralnej pozycji Polski po rozszerzeniu UE na kraje Europy Środkowowschodniej;
 • rynek porównywalny do rynku hiszpańskiego z roku 1986; obszar silnie zurbanizowany (Warszawa (1,3 miliona), aglomeracja katowicka (2 miliony) oraz 19 miast o liczbie mieszkańców od 200 do 750.000; stały wzrost siły nabywczej ludności
 • dynamiczny rynek faworyzujący innowacyjne produkty
 • wzrastający napływ inwestycji zagranicznych : 23% w roku 2004 w porównaniu z rokiem 2003 (Francja z 16M $ stanowiącymi 20% wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce zajmuje 1-sze miejsce)
 • wykwalifikowana i tania siła robocza, zważywszy na 18% bezrobocie (2006)
  średnia płaca brutto ok. 650 EUR ( marzec 2006),
 • wzrastająca wydajność pracy : 15,4% wzrostu wydajności w ciągu 9 pierwszych miesiecy roku 2004 w porównaniu z 9 pierwszymi miesiącami roku 2003 w sektorze przemysłowym,
 • duże zdolności adaptacyjne pracowników
 • wysokie kompetencje i niezawodność polskich współpracowników wynikające z otwartości oraz bliskości kultury polskiej i francuskiej powodują, że problemy związane z brakiem porozumienia należą do rzadkości 
 • niższe koszty dla przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność na terenie kraju
 • bardzo atrakcyjne ceny gruntów
 • dużo niższe koszty produkcji
 • zmniejszające się koszty transportu
¤ strona główna     « wstecz
projektowanie stron www: dagessa
//